Selskabet

Velkommen til Dansk Selskab for Personlig Medicins (DSPMs) hjemmeside.

DSPM blev stiftet i august 2019 og er et non-profit selskab under det Europæiske selskab: “European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy” (ESPT).

DSPMs virke omfatter alle tiltag, der har til formål at finde den korrekte diagnose og skræddersy den korrekte individuelle terapeutiske behandling til den rigtige person, på det rigtige tidspunkt.

DSPM ledes af en bestyrelse, der repræsenterer fagfolk indenfor området personlig medicin. Bestyrelsen arbejde understøttes af fire divisioner: 1) Klinisk implementering, 2) forskning, 3) uddannelse og 4) kommunikation.
Et af de vigtige mål for DSPMs virke er at samle alle relevante interessenter med henblik på at udveksle de nyeste informationer og forskningsresultater om personlig medicin samt at stimulere ny forskning og samarbejde på området og lette implementeringen af ​​forskningsresultater i klinisk praksis.

Ønsker du at være en del af DSPM og bidrage til vores missioner? Så tøv ikke med at melde dig ind i DSMP! Vi ser frem til at få dig om bord som DSPM-medlem og forhåbentligt snarligt at møde dig i forbindelse med en af ​​vores aktiviteter!

Venlig hilsen
Lona Louring Christrup
Formand

DSPM ledelse

Bestyrelse:

Formand
Lona Louring Christrup
Professor Emerita, PhD, MSc(pharm)
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Københavns Universitet
E-post: llc@sund.ku.dk
 
Næstformand
Kim Peder Dalhoff
Professor, DMSc., MD
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Københavns Universitets Hospital
E-post: kim.peder.dalhoff@regionh.dk
 
Sekretær
Niels Westergaard
Lektor – Ph.d., dr. pharm
Sygeplejerskeuddannelsen – Roskilde – Center for Sygepleje
Trekroner Forskerpark
E-post:niew@pha.dk
 
Kasserer
Morten Baltzer Houlind
Post.Doc., PhD, MSc(pharm)
Forskningscentret
Amager& Hvidovre Hospitaler
E-post: morten.baltzer.houlind@regionh.dk
 
Medlem
Trine R. H. Andersen
Klinisk farmaceut og forskningsleder
Klinisk Farmaci
Region Sjælland Sygehusapoteket
E-post: trn@regionsjaelland.dk 

Medlem
Jon Trærup Andersen
Overlæge, lektor, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
E-post: jon.thor.traerup.andersen@regionh.dk

Suppleant
Michael Andersen 
Læge
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
E-post: michael.asger.andersen@regionh.dk 

 

Division for Uddannelse

Formand
José Moreira
Professor, PhD,  M.Sc.
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Københavns Universitet
E-post: jomo@sund.ku.dk

Division for Forskning

Formand
Miriam Kolko
Professor, Overlæge, PhD, MD
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi/Øjenafdelingen
Københavns Universitet/Rigshospitalet
E-post: miriamk@sund.ku.dk

Division for Kommunikation

 

Strategimål:
Justere kommunikationsstrategi og -proces med DSPM-strategi
Optimere synligheden og den generelle præsentation af DSPM
Sikre effektiv kommunikation til DSPM-medlemmer, interessenter og offentligheden
Udvikle og implementere procedurer for DSPM-kommunikation
Definere værktøjer og ressourcer til DSPM-kommunikation
Vedligeholde og organisere DSPM-webstedet
Give input til DSPM- nyhedsbreve og andet kommunikationsmateriale
Tage vare om sociale medieaktiviteter på LinkedIn & Twitter

Division for forskning

Formand:
Miriam Kolko

Kontaktperson:
Kim Dalhoff

Strategimål:
Organisere mindst et videnskabeligt møde om året.
Organisere symposier i samarbejde med andre videnskabelige selskaber.
Udvælge vigtig/ny videnskabelig litteratur til hjemmesiden.
Finde sponsorer til – og uddele DSPM-priser til forskere.
Initiere forskningsprojekter.
Fungere som netværk for DSPMs forskningsgrupper og – samarbejdspartnere

Division for klinisk implementering

Formand:
Dorthe Vilstrup Tomsen

Kontaktperson:
Morten Baltzer Houlind

Strategimål:
Identificere barrierer for klinisk implementering af værktøjer til individualisering af diagnostik og behandling og komme med forslag til hvordan barriererne overvindes
Oprette et netværk af eksperter og udvikle strategier, der muliggør hurtig videns overførsel og klinisk implementering af værktøjer til individualisering af diagnostik og behandling (personlig medicin).
Informere sundhedspersonale om den aktuelle status og den kommende udvikling inden for værktøjer til individualisering af diagnostik og behandling; herunder værktøjernes anvendelse og begrænsninger
Arbejde for harmonisering af beslutningsstøtteværktøjer på tværs af sundhedssektoren og regioner.
Være en partner og rådgiver for private virksomheder, der arbejder med udvikling af værktøjer for værktøjer til individualisering af diagnostik og behandling.
Være en partner og netværk for sundhedsfaglige og regulerende organer, der rådgiver om klinisk brug af værktøjer til individualisering af diagnostik og behandling

Division for uddannelse

Formand:

José Moreira

Kontaktperson:
Lona Louring Christrup

Strategimål:
Organisere mindst en uddannelsesaktivitet om året; f.eks. sommerskoler eller kortere avancerede kurser.
Organisere uddannelsesaktiviteter i samarbejde med andre videnskabelige selskaber
Organisere træningsaktiviteter i samarbejde med og skræddersyet til industriens behov.
Udarbejde og/finde relevant undervisningsmateriale til hjemmesiden.
Samarbejde med kursusudvalget for den tværuniversitære master uddannelse i Personlig Medicin.
Fungere som netværk for DSPMs samarbejdspartnere.

Links

Publikationer

 

Dansk Selskab for Personlig Medicin
Vedtægter

§ 1 Navn og virke
Stk. 1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Personlig Medicin (DSPM).

Stk. 2 Selskabet er en non-profit organisation under det Europæiske selskab: “European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy” (ESPT).

Stk. 3 Termen “Personlig medicin” omfatter alle tiltag, der har til formål at skræddersy den korrekte individuelle terapeutiske strategi til den rigtige person, på det rigtige tidspunkt.

 

§ 2 Formål og strategi
Stk. 1 Selskabets formål er at:

fremme forskning og videnskabelig udvikling inden for personlig medicin, at understøtte praktisk implementering af forskningsresultaterne i klinikken til gavn for patienter og samfund.
understøtte læring og kompetence udvikling af sundhedsfagligt personale indenfor personlig medicin.
være sparingspartner for industrien samt at give faglige input til regulatoriske enheder og politiske beslutningstagere.
skabe et fagligt netværk for personer med interesse for personlig medicin.

Stk.2 Formålene sikres ved følgende strategier: Afholdelse af møder, workshops og symposier, dannelse af faglige netværksgrupper (special interest groups) hvor videnskabelige resultater formidles og aktuelle såvel videnskabelige som praktiske udfordringer belyses og diskuteres.

 

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Enhver person, som vil støtte selskabets formål, kan optages som ordinært medlem.

Stk. 2 Firmaer og andre juridiske enheder, som vil støtte selskabet formål, kan optages i DSPM. Hvert firma/juridiks enhed kan udpege to personer som firmamedlemmer.

Stk. 3 Forskningsgrupper, som vil støtte selskabet formål, kan optages i DSPM. Lederen af forskningsgruppen skal være ordinært medlem, de øvrige gruppemedlemmer betragtes som associerede medlemmer.

Stk. 4 Indmeldelse sker via Selskabets hjemmeside. Medlemskabet er gyldigt efter at kontingentet er indbetalt.
Stk. 5 Udmeldelse sker via Selskabets hjemmeside. Kontingentrestance i 1 år betragtes som udmeldelse. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

Stk. 6 Medlemmer, der ikke respekterer vedtægterne eller beslutninger taget på generalforsamlingen, kan ekskluderes. Eksklusion sker efter 2/3 flertalsbeslutning på en generalforsamling.

Stk. 7 Medlemskab af DSPM, selskabets navn og logo må ikke anvendes i direkte kommerciel sammenhæng.

 

§ 4 Organisation
Stk. 1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Stk. 2 Selskabets daglige ledelse og arbejde varetages i henhold til vedtægterne af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3 Til at støtte bestyrelsen i det strategiske arbejde findes fire divisioner for henholdsvis uddannelse, forskning, implementering og kommunikation. Bestyrelsen udpeger en leder for hver division. Lederne af divisionerne refererer direkte til bestyrelsen og afgiver skriftlig og mundtlig beretning til generalforsamlingen.

 

§ 5 Bestyrelsens organisation, virke og kompetence
Stk. 1 Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling blandt selskabets ordinære medlemmer og består af formand, næstformand, 4 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 suppleant. Formand og næstformand vælges særskilt. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsesmedlemmerne sig med en kasserer og en sekretær.

Stk. 2 Alle medlemmer, herunder suppleanten, vælges med en funktionsperiode på 2 år. Lige år er formanden på valg sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år er næstformanden på valg, sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten.

Stk. 3 Genvalg til alle poster kan finde sted. Valgperioden følger kalenderåret.

Stk. 4 Bestyrelsens formand og næstformand udgør selskabets formandskab.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanten kan indkaldes til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 6 Ved varigt forfald af bestyrelsesmedlemmerne i et foreningsår er bestyrelsen berettiget til at konstituere nye medlemmer i perioden indtil næste generalforsamling efter følgende regler: Ved formandens forfald indtræder næstformanden som konstitueret formand. Ved næstformandens forfald konstitueres af et andet bestyrelsesmedlem som næstformand. Ved et bestyrelsesmedlems forfald eller hvis et bestyrelsesmedlem konstitueres som næstformand, eller hvis næstformand konstitueres som formand, indtræder suppleanten som bestyrelsesmedlem.

Stk. 7 Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 4 ud af de 6 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Stk. 8 Bestyrelsen har ansvar for, at der indkaldes til generalforsamling, at generalforsamlingens beslutninger eksekveres, at der føres regnskab over sektionens midler og at der udarbejdes referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 9 Bestyrelsen kan ved behov indkalde en eller flere rådgivere til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 10 Bestyrelsen kan ansætte et administrativt sekretariat, i den udstrækning det på generalforsamlingen godkendte budget tillader det.

 

§ 6 Generalforsamling
Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste kvartal i Danmark og ledes af en dirigent.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på hjemmesiden med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde informationer om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen og revisorposten, skal sendes skriftligt til formanden, senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4 Der skal udsendes dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal bilægges navne på kandidater til bestyrelsen, budget- og kontingentforslag for det kommende år samt evt. indkomne forslag.

Stk. 5 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Divisionsledernes beretninger
Behandling af fremsendte forslag
Fremlæggelse af regnskab
Fremlæggelse af budget- og kontingent forslag
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Evt.

Stk. 6 Alle ordinære, associerede og firmamedlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

Stk. 7 Alle fremmødte ordinære medlemmer har tale og stemmeret. Alle fremmødte associerede- og firmamedlemmer har tale-, men ikke stemmeret. Der kan stemmes med fuldmagt. Fuldmagter fra stemmeberettigede ordinære medlemmer skal forelægges dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 8 Stemmeafgivning i forbindelse med behandling af forslag og vedtægtsændringer foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Stemmeafgivning i forbindelse med valg af bestyrelse foregår skriftligt. Hvis, der ikke er opstillet flere kandidater end der er ledige poster til, frafaldes den skriftlige afstemning.

Stk. 9 Vedtagelse af forslag eller valg til bestyrelse kræver simpelt flertal, vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer fremsender skriftligt ønske herom til formanden. Afholdelse af generalforsamlingen skal ske senest 8 uger efter at anmodningen er modtaget.

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revison
Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsens økonomiske dispositioner kontrolleres af en medlemsvalgt revisor.

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger hvert andet år blandt medlemmerne en revisor med en funktionsperiode på 2 år.

 

§ 8 Kontingent
Stk. 1 Kontingentets størrelse afhænger af type af medlemskab og fastsættes årligt af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2 Kontingentet opkræves årligt 1. februar med forfald 28. februar.

 

§ 9 Tegningsregler
Stk. 1 Selskabet tegnes af formanden.

Stk. 2 Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 10 Opløsning af selskabet
Stk. 1 Beslutning om opløsning af selskabet kan kun finde sted efter behandling på en generalforsamling.

Stk. 2 Beslutning om opløsning kræver at 2/3 af de fremmødte inkl. evt fuldmagter stemmer for forslaget.

Stk. 3 Beslutning om opløsning af selskabet skal til urafstemning hos medlemmerne, hvoraf 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Urafstemningen skal foregå højst 2 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 4 Hvis det ved urafstemingen besluttes at opløse selskabet, skal der skriftligt indkaldes til en afsluttende ekstraordinær generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Den afsluttende generalforsamling skal finde sted højst 8 uger efter urafstemningen.

Stk. 5 Ved opløsning af sektionen overgår selskabets formue til ESPT.

 

§ 11 Ikrafttrædelse
Stk. 1 Selskabet vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 31.08.19. Selskabets vedtægter blev revideret på den ordinære generalforsamling 27.10.20.